Zasmażka do flaków

Wolno powiedzieć, że zalecenia tym bardziej okazują się przydatne przy podejmowaniu decyzji, im bardziej twierdzenia (sformułowania informujące o zależnościach), na których się owe zalecenia opierają, ułatwiają racjonalne przewidywanie różnorakich zdarzeń i dzięki temu racjonalne projektowanie naszego postępowania wychowawczego. Wiedząc np., że człowiek tym chętniej wykonuje pewne czynności, im bardziej zależy mu na określonych następstwach tych czynności, możemy projektować oddziaływania pobudzające nadzieję na uzyskanie tych następstw. Wychowawca wiedząc, że chłopiec chciałby opanować określone umiejętności sportowe, może dzięki temu przewidywać, iż jeżeli zaoferuje wychowankpwi szanse zdobycia tych umiejętności w zamian za uzupełnienie określonych braków w edukacji szkolnej, wychowanek te czynności edukacyjne wykona. W rezultacie wychowawca może w odpowiedni sposób zaprojektować działanie stymulujące określoną aktywność osoby wychowywanej. Niewątpliwie szereg zaleceń należących do metodyki wychowania nawiązuje do twierdzeń, z których wynika rozumowanie przebiegające następująco: jeżeli zamierzone zadanie uznamy za następstwo określonych racji, a dany środek i okoliczności jego zastosowania jako taką rację, to chcąc zrealizować to zadanie, możemy w określonych okolicznościach zastosować ów środek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *