Warunkowe przedterminowe zwolnienie nie może dotyczyć zastępczej kary pozbawienia wolności

Chyba że za takim właśnie zwolnieniem przemawiają szczególne okoliczności. Ponadto takiego zwolnienia nie stosuje się wobec człowieka będącego recydywistą wielokrotnym w rozumieniu art. 60 § 2 KK, chyba że za wspomnianym zwolnieniem przemawiają szczególne okoliczności. W takim jednak wypadku warunkowe zwolnienie można zastosować dopiero po odbyciu przez skazanego co najmniej trzech czwartych kary. Jeżeli zaś osoba skazana ma odbyć kolejne dwie lub więcej, nie podlegające łączeniu, kary pozbawienia wolności, warunkowe zwolnienie może nastąpić dopiero wtedy, gdy osoba skazana odbywa dwie trzecie, połowę lub trzy czwarte sumy tych kar, jednak nie mniej niż 6 miesięcy. Przy zastosowaniu warunkowego zwolnienia pozostały czas odbycia kary jest to okres próby. Otóż okres ów nie może być krótszy niż rok, ani też dłuższy niż pięć lat. Jeżeli zaś skazany jest młodociany, wspomniany okres nie powinien upływać przed ukończeniem przez niego 21 roku życia (art. 93 § 1 KK). Natomiast w przypadku warunkowego zwolnienia recydywisty wielokrotnego okres próby nie powinien być krótszy niż 3 lata (art. 93 § 2 KK). Równocześnie sąd może, podobnie jak w przypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, zastosować dozór kuratora, bądź instytucji lub organizacji, a jest do tego zobowiązany, gdy sprawcą przestępstwa umyślnego okazał się młodociany.
Nierzadko kuratela sądowa przybiera formę tzw. nadzoru ochronnego. Nadzór ten regulują przepisy art. 62, 63 i 98 KK oraz art. 91, 92 i 94 KKw. A ten rodzaj kurateli stosuje się wyłącznie wobec recydywistów, po odbyciu przewidzianej prawomocnym wyrokiem sądu całej kary pozbawienia wolności, na okres od 3 do 5 lat, który biegnie od dnia zwolnienia skazanego z zakładu karnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *