RZECZYWISTOŚĆ WYCHOWAWCZA

Metodyka wychowania resocjalizującego, podobnie jak inne działy nauk pedagogicznych, zajmuje się rzeczywistością wychowawczą. Mówiąc inaczej, rzeczywistość wychowawcza stanowi przedmiot zarówno metodyki, jak teorii i aksjologii pedagogicznej. Musimy jednak podkreślić, że interesuje nas tutaj metodyka działalności wychowawczej ujmowanej jako działalność interpersonalna, a więc jako doniosła wychowawczo bezpośrednia interakcja między osobami wychowującymi a osobami wychowywanymi. Nie zajmujemy się więc tu np. wychowaniem poprzez kierowanie zespołem wychowawców skupionych w ramach określonej instytucji wychowania resocjalizującego. Tak zatem, przedstawiając różne odmiany metodycznych interpersonalnych oddziaływań resocjalizujących, będziemy brali pod uwagę, jako kryteria wchodzących tu w grę rozróżnień, kategorię osobowościową, do której należy zaliczyć przedmiot wychowania oraz kontekst instytucjonalny, w którym się to wychowanie ma odbywać. Prezentując zaś teoretyczne podstawy omawianej metodyki powiemy, że rzeczywistość wychowawczą, którą się ta metodyka zajmuje, możemy przedstawić bądź analityczne, bądź syntetycznie. Prezentacja analityczna może polegać zarówno na ukazaniu tej rzeczywistości jako obiektów wychowawczych, jak i na ukazaniu tej rzeczywistości jako faktów, to jest powiązanych ze sobą zdarzeń (stanów i zmian) dotyczących obiektów wychowawczych. Prezentacja systematyczna sprowadza się do przedstawienia obiektów i faktów wychowawczych jako układu wychowawczego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *