Metodyka a nauki współdziałające z pedagogiką

Proponując zasady, reguły i dyrektywy działalności wychowawczej, metodyka musi nie tylko opierać się na teorii i aksjologii pedagogiki, ale i uwzględniać dorobek nauk współpracujących z naukami pedagogicznymi. Chodzi tu głównie o psychologię rozwojową, wychowawczą i klinicz- ną, gdyż pierwsza bada swoistości rozwojowe młodzieży, druga analizuje psychologiczne determinanty procesów wychowawczych, a trzecia podejmuje zagadnienia psychologicznej charakterystyki poszczególnej jednostki ludzkiej. Równie ważne dla metodyki wychowania są: psychologia społeczna i socjologia. Psychologia społeczna zajmuje się procesami psychicznymi warunkującymi czynności człowieka w sytuacjach społecznych, natomiast socjologia bada prawidłowości rządzące różnymi sytuacjami społecznymi związanymi z istnieniem określonych zbiorowości społecznych. Nic więc dziwnego, że metodyka wychowania znajduje w dorobku wymienionych wyżej nauk społecznych twierdzenia dające się przekształcić w zasady, reguły i dyrektywy działalności wychowawczej. Gromadząc takie zalecenia, przedstawiciele metodyki wychowania resocjalizującego nie mogą pominąć wiedzy o tych stanach wyjściowych przedmiotu oddziaływania wychowawczego, które na gruncie przyjętych celów trzeba oceniać ujemnie i eliminować lub korygować. Stąd ścisłe związki metodyki wychowania resocjalizującego z patologią społeczną i kryminologią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *