Tag Archives: lody cassate przepis

Lody cassate przepis

Do zasad określających psychoterapeutyczną funkcję specjalnego wychowania resocjalizującego zaliczamy zasadę akceptowania, która wymaga od osoby oddziaływającej ustosunkowania się podobnego do ustosunkowania się lekarza wobec pacjenta (tzw. postawa terapeutyczna); ustosunkowanie to powinno być równocześnie manifestacją życzliwości. Tak zatem odrzuca się ustosunkowanie, którego wyrazem jest koncentrowanie się na pytaniu: winien czy nie winien, dobry czy zły, zasługuje na potępienie czy nie zasługuje. Nie zakłada to przy tym rezygnacji np. z kar czy też krytykowania, stosowanych ze względu na ich celowość, ich resocjalizacyjną efektywność. Zasada akceptowania nie zakłada rezygnacji z oceny, nakazuje ją jednak traktować jako element diagnozy, a nie podstawę do wymierzania jakiejś absolutnej sprawiedliwości. Wychowawca powinien akceptować wychowanka takim, jakim jest, i bez względu na to, jak bardzo dezaprobuje jego czyny, powinien starać się uczynić nawet najbardziej wykolejonego człowieka lepszym i szczęśliwszym, a jednocześnie bardziej wartościowym społecznie. Zasada respektowania wymaga liczenia się z  jako osobą, która sama musi odegrać zasadniczą rolę w przemianach składających się na proces jej resocjalizacji. Wychowawca stara się więc zainspirować procesy samowychowania i wszystko, co robi, ma służyć temu celowi. Zasada ta jest więc sprzeczna z postępowaniem, w którym głównym twórcą przemian osobowości wychowanka byłby sam wychowawca, od którego wychowanek stałby się w pełni uzależniony najpierw bezpośrednio, a potem poprzez przyswojony mu sztywny wzór osobowy.

error: Content is protected !!