Tag Archives: bawarka na laktację

Bawarka na laktację

Czym różnią się między sobą zasady, reguły i dyrektywy? Otóż zasada jest najogólniejszym zaleceniem metodycznym. Mówiąc inaczej, każda reguła musi być logiczną konsekwencją przyjęcia określonych zasad, czyli być regułą odpowiednio uzasadnioną. Również każda dyrektywa musi być logiczną konsekwencją przyjęcia określonych zasad. Każda więc reguła czy dyrektywa, jako zalecenie metodyczne, musi być podporządkowana zasadzie. Wymieniona wyżej właściwość, jaka wyodrębnia zasady spośród zaleceń metodycznych, nie jest jedyna. Ważką właściwością zasady jest także to, że polega ona na wskazywaniu tych cech ewentualnego działania, których uwzględnianie jest niezbędne ze względu na nadrzędne cele postulowanej działalności. Chcąc zatem ustalić zasady, musimy przyjąć właściwy system wartości oraz ideałów, umożliwiający projektowanie nadrzędnych celów i dzięki temu ocenianie uzyskanych wyników (Mysłakowski 1960). I tak, zasady pedagogiczne wskazują na te cechy działalności, które muszą być respektowane, jeżeli zależy nam na wychowaniu podporządkowanemu określonemu ideałowi wychowawczemu. W przypadku zaś np. zasad medycznych zaleca się działania respektujące cele nadrzędne stanowiące konsekwencję takiego ideału, jakim jest zdrowie człowieka.

error: Content is protected !!