Tag Archives: bankujesz kupujesz katalog

Bankujesz kupujesz katalog

Termin metodyka wywodzi się z greckiego wyrazu methodos, który można przetłumaczyć: postępowanie za kimś, za czymś, dążenie. Wyraz methodos powstał ze słów meta, czyli „po” i hodos, czyli „droga”. Słowa te stanowiły tworzywo greckiego wyrazu methodike, który czasem oznaczał postępowanie traktowane bądź jako „sztuka”, bądź jako „nauka” albo „teoria”.
Wyraz methodike niejednokrotnie oznaczał również system sformułowań wskazujących zadania, środki i sposoby, których respektowanie umożliwia zbliżanie się do pożądanego stanu rzeczywistości. Chodzi przy tym o takie sformułowania, które zalecają działania skuteczne i ekonomiczne i równocześnie dające się powtarzać w analogicznych sytuacjach po to, by osiągnąć zamierzone wyniki.

SYSTEM ZALECEŃ METODYCZNYCH

Mówiąc o metodyce wychowania,- w tym także wychowania resocjalizującego, mamy na myśli ostatnie z wyżej wymienionych znaczenie słowa methodike, czyli metodyka. Chodzi nam o zespół sformułowań przybierających postać zaleceń metodycznych. A zaleceniem metodycznym jest każde sformułowanie, które wskazuje na te cechy proponowanego działania, od których zależy realizacja postulowanych celów. Tak rozumiane zalecenie metodyczne może być bądź zasadą, bądź regułą, bądź wreszcie dyrektywą.

error: Content is protected !!