Zajmując ten punkt widzenia powiemy

Działalnością resocjalizacyjną w skali państwa jest np. działalność członków takiej lub innej komisji, która opracowuje projekt praw, określających zadania i środki sądów dla nieletnich lub zakładów poprawczych. Działalnością resocjalizacyjną w skali środowiska regionalnego jest np. działalność członków jakiejś miejskiej rady narodowej, która organizuje tereny rekreacyjne dla młodzieży spędzającej czas na ulicach, sprawiającej różnorodne trudności i zakłócającej normalne życie społeczne. Działalnością resocjalizacyjną w skali grupy jest np. działalność wychowawcy klasowego, który kierując się interesami większości uczniów stara się podnieść ich przeciętny poziom moralny przez odpowiednie pogadanki oraz określony system kar i nagród, a także przez rozbudzanie i rozwijanie określonej inicjatywy zespołowej członków klasy szkolnej. Działalnością resocjalizacyjną w skali jednostki jest np. działalność kuratora sądowego, opiekującego się i wychowującego młodego człowieka skazanego przez sąd dla nieletnich.

error: Content is protected !!