WYKOLEJENIE SPOŁECZNE JAKO UKŁAD POSTAW

Podstawowym warunkiem skutecznego wychowawczego oddziaływania resocjalizującego jest nie tylko dysponowanie jasno i wyraźnie określonym ideałem wychowawczym oraz adekwatnym do tego ideału systemem realnych celów wychowawczych. Dla skutecznego oddziaływania wychowawczego nie wystarczy także system twierdzeń opisujących i wyjaśniających działalność wychowawczą, przedstawianą jako rzeczywistość wychowawcza. Jak bowiem wynika z ogólnej teorii działania, sformułowanie podstaw skutecznego działania wymaga nie tylko racjonalnej koncepcji systemu celów działania oraz odpowiednio zweryfikowanych i zwaloryzowanych twierdzeń dotyczących podmiotu działania. Preparacja działania oraz strategia i procedura jego realizacji jest możliwa dopiero wówczas, gdy dysponujemy także systemem twierdzeń opisujących i wyjaśniających przedmiot działania. Dla metodyki wychowania resocjalizującego przedmiotem działania, ukierunkowanego przez zasady, reguły i dyrektywy tej metodyki, są osoby wykolejone społecznie. Chcąc więc zaprezentować zalecenia metodyczne dotyczące wychowania resocjalizującego musimy odwołać się do pojęć i twierdzeń opisujących i wyjaśniających wykolejenie społeczne. Trzeba zaznaczyć, że konsekwentnie rozłączne dzielenie ludzi na wykolejonych społecznie i niewykolejonych społecznie nie jest możliwe. Mówiąc bowiem o wykolejeniu, społecznym mamy na myśli krańcowe nasilenie pewnego stanu osobowego, które może występować, i z reguły występuje, w różnym nasileniu i zakresie, a to nasilenie i ten zakres może ulegać, i często ulega, zmianom. Polegają one bądź na tym, że dany człowiek staje się mniej wykolejonym społecznie, bądź na tym, że staje się bardziej wykolejonym społecznie. Zmiany mogą polegać nie tylko np. na tym, że zwiększa się ilość łamanych norm oraz stopień społecznej szkodliwości tego postępowania. Mogą one również polegać na tym, że zmienia się charakter łamanych norm, a więc i rodzaj czynów antagonistyczno-destruktywnych. I tak np. złodziej kieszonkowy przestaje uprawiać doliniarstwo, a staje się włamywaczem, a alkoholik porzuca konsumowanie alkoholu i zaczyna zabiegać o zdobywanie dla siebie za wszelką cenę narkotyków. Niemniej jednak pojęcie wykolejenia społecznego jest pojęciem realnym, ale jako pojęcie oznaczające rzeczywistość ujmowaną dynamicznie i traktowane jako miara, która określa stopień nasilania się lub osłabienia się określonych zdarzeń dotyczących osoby ludzkiej, a wyznaczających jej status w społeczeństwie. Chodzi tu o zdarzenia ujmowane jako tzw. konstrukt teoretyczny czyli zbiór zdarzeń powiązanych ze sobą swoistymi zależnościami przyczynowo-skutkowymi.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!