Środki, stosowane przez sądy polskie, są określone jako środki wychowawcze i poprawcze

Różnią się one istotnie od środków karnych, tym choćby, że nie są dokumentowane w rejestrze osób skazanych. Ale środki te nie we wszystkich wypadkach obejmują nieletnich. Autorzy nowego kodeksu karnego, akcentując budzący niepokój fakt stosowania środków wychowawczych lub poprawczych wobec tych nieletnich, którzy zbliżają się do 17 roku życia i którzy dopuścili się poważnych przestępstw (niejednokrotnie nie po raz pierwszy) wprowadzili do obowiązującego od 1 stycznia 1970 r. kodeksu karnego istotną zmianę w traktowaniu starszych nieletnich. Polega ona na tym, że nowy kodeks karny, obok utrzymanych w mocy (do czasu wydania nowej ustawy dotyczącej rozwiązywania problemu przestępczości nieletnich) dotychczasowych zasad odpowiedzialności, dopuszcza stosowanie kar zwykłych wobec nieletnich, którzy po ukończeniu 16 lat popełnili szczególnie poważne przestępstwo, m.in. zabójstwo, ciężkie uszkodzenie ciała, zgwałcenie lub rozbój, a równocześnie odznaczają się bardzo zaawansowanym wykolejeniem społecznym.
Do zakładów, których funkcją jest wychowanie resocjalizujące, kierują młodzież nie tylko sądy. I tak np. do zakładów wychowawczych mogą także kierować instytucje oświatowe, a do ognisk wychowawczych poszczególne rodziny i szkoły. Podobnie jest w przypadku poradni i ośrodków zajmujących się problemami alkoholizmu i narkomanii. Identycznymi drogami mogą trafić do tego rodzaju poradni i ośrodków również młodociani. Mogą oni, podobnie jak nieletni, korzystać także z pomocy opiekunów społecznych i lekarzy publicznej służby zdrowia.

error: Content is protected !!