Recydywistą, któremu przypisuje się recydywę pojedynczą

Jest w rozumieniu art. 60 § 1 KK osoba, która w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności dopuściła się umyślnie przestępstwa podobnego do czynu popełnionego poprzednio. Recydywistą wielokrotnym jest, w rozumieniu art. 60 § 2 KK, osoba skazana dwukrotnie w warunkach recydywy pojedynczej, która odbyła łącznie karę co najmniej roku pozbawienia wolności i w ciągu 5 lat od odbycia ostatniej kary popełniła ponownie umyślne przestępstwo z chęci osiągnięcia korzyści majątkowej albo przestępstwo o charakterze chuligańskim, podobne chociażby do jednego z poprzednio popełnionych przestępstw. Biorąc pod uwagę wskazane wyżej ograniczenia i skazując na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, sąd może jednocześnie na zasadzie art. 76 § 2 KK oddać osobę skazaną na okres próby pod dozór wyznaczonego kuratora lub instytucji czy organizacji społecznej, przy czym oddanie pod dozór jest konieczne, gdy sprawcą przestępstwa umyślnego jest młodociany. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 III 1965 r. mówi również, że sąd może powierzyć kuratelę nad osobami warunkowo zwolnionymi nie tylko kuratorowi indywidualnemu, ale i instytucji lub organizacji społecznej. Analizując stosowany w Polsce Ludowej dozór nad przedterminowo zwolnionymi należy stwierdzić, iż dozór ten wynika stąd, że sąd opierając się na art. 90 § 1 i 2 oraz art. 21 § 1, 2 i 3 KK ma możność skazanego na karę pozbawienia wolności warunkowo zwolnić z odbywania reszty kary, ale pod pewnymi warunkami. I tak zwolnienie to jest dopuszczalne, o ile skazany odbył już co najmniej dwie trzecie kary, jednak nie mniej niż sześć miesięcy. Bierze się również pod uwagę właściwości i warunki osobiste osoby skazanej oraz jej sposób życia przed popełnieniem oraz po popełnieniu przestępstwa, a zwłaszcza jej postępowanie w czasie odbywania kary pozbawienia wolności. Stosuje się zatem przedterminowe zwolnienie, gdy informacje o osobie skazane] uzasadniają przypuszczenia, iż po zwolnieniu będzie ona przestrzegała zasady porządku prawnego oraz nie popełni ponownego przestępstwa i że, mimo niewykonania kary pozbawienia wolności w całkowitym wymiarze, wywrze ta kara pozytywny wpływ na proces resocjalizacji osoby skazanej.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!