Ks krzysztof kiwitt

Przyjmujemy, że w skład każdego specjalnego wychowania resocjalizującego wchodzi: wychowanie (w węższym tego słowa znaczeniu), opieka psychoterapia . Do zasad wychowawczej działalności resocjalizującej zaliczamy więc zasady reedukacji oraz wszechstronnego rozwoju osobowości, preferujące wartości internacjonalistyczne i patriotyczne oraz stymulujące twórczość. Do zasad opiekuńczej działalności resocjalizującej zaliczamy zasadę wszechstronnej i perspektywicznej opieki oraz zasadę wymagań. Natomiast do zasad psychoterapeutycznej działalności resocjalizującej zaliczamy zasady akceptowania oraz respektowania. Rozpoczynając prezentację sygnalizowanych wyżej zasad specjalnego wychowania resocjalizującego, rozpoczniemy ją od przedstawienia zasad wychowania w węższym znaczeniu, tu resocjalizującego. Otóż, wskazując na zasadę reedukacji, akcentujemy konieczność uwzględnienia tych tylko reguł i dyrektyw, których respektowanie inspiruje proces uczenia się re- edukacyjnego i równocześnie umożliwia uczenie się edukacyjne , zgodne z ideałem wychowania socjalistycznego. Chcąc więc określić, o jakie to uczenie się edukacyjne chodzi, odwołujemy się do zasady dotyczącej wspomnianego rozwoju osobowości. Zasada ta postuluje uczenie się wszechstronnie rozwijające osobowość, a równocześnie ukierunkowujące ten rozwój dzięki inspirowaniu twórczości oraz internalizowaniu wartości internacjonalistycznych i patriotycznych.

error: Content is protected !!