Jeżeli wychowawca chce, aby przedmiot wychowania stawał się jego podmiotem

W coraz większym stopniu i zakresie przysposabianie do pełnienia ról społecznych i rozwój zdolności i skłonności, warunkujących aktywność twórczą, stanowiły rezultat samokształcenia, musi być nie tylko kierownikiem procesu wychowawczego, ale i przewodnikiem,
doradcą. A w dalszej fazie procesu wychowania to przewodnictwo i doradzanie musi stać się funkcją wiodącą. Niewątpliwie nie tylko aktywność szkolna i samokształceniowa, ale
wychowanie ukierunkowujące aktywność pracowniczą powinno stanowić ważki czynnik resocjalizacji, a kontakt Hp. z zakładem pracy powinien istotnie przyczynić się do zmian w sferze motywacji, postaw i charakteru młodzieży resocjalizowanej. Mówiąc o pracy, mamy na myśli czynności odróżniające się od innych rodzajów czynności wynikami, które wywierają wpływ na otoczenie człowieka. Wchodzą tu w grę zarówno wytwory materialne, jak np. w wypadku pracy produkcyjnej, oraz wytwory „idealne”, np. treści literackie, pomysły techniczne tak lub inaczej utrwalone. Można tu także wymienić odmianę czynności skierowanych na otoczenie, które wywierają trwały wpływ na innych ludzi, w wypadku pracy nauczyciela, czy też wpływ nietrwały (bezpośrednio rzecz biorąc), jak w wypadku pracy aktora. Zawsze jednak jako pracę określamy czynności wykonywane dla zaspokojenia czyichś istotnych potrzeb, a nie tylko potrzeb sprawcy, przy czym wytwory tych czynności mają wartość społeczną.

error: Content is protected !!