Funkcje instrumentalne dotyczące nieletnich

Kierowanie nieletnich do resocjalizujących układów wychowawczych to przede wszystkim zadanie sądu dla nieletnich. Poza upomnieniami i odpowiedzialnym dozorem rodziców lub dotychczasowych opiekunów, sąd najczęściej stosuje wobec nieletnich dozór sprawowany przez kuratora sądowego (społecznego a czasem zawodowego). Sąd orzeka ten środek wówczas, gdy dochodzi do wniosku, że pozostanie nieletniego pod wyłącznym wpływem wychowawczym rodziców lub dotychczasowych opiekunów nieletniego jest niecelowe.
Kurator stara się nawiązać wychowawczo efektywny kontakt z nieletnim, a później sporządza permanentnie sprawozdanie diagnostyczne dotyczące zachowania się osoby podkuratelnej i kieruje je do władz sądowych. Równocześnie kurator zobowiązany jest do zapewnienia nieletniemu warunków do aktywności szkolnej i rekreacyjnej i jeżeli ma do czynienia ze starszym nieletnim także pracowniczej. W roku 1971 Minister Sprawiedliwości PRL zarządzeniem z dnia 27 VII 1971 r. (Dz. Urz. MS nr 6, poz. 39) zalecił sądom dla nieletnich
organizowanie kuratorskich ośrodków pracy z młodzieżą. Ośrodki te mają za zadanie zapewnienie nieletnim ze spraw karnych ciągłej opieki wychowawczej w okresie, kiedy pozostają poza oddziaływaniem szkoły, a ze względu na warunki rodzinne pozbawieni są właściwej opieki i nadzoru. Równocześnie chodzi o to, by przedmiotem oddziaływań zespołu kuratorskiego był nie tylko podsądny nieletni, ale i jego środowisko rodzinne i rówieśnicze. Podobne zadanie realizują Ogniska Wychowawcze, gdzie część nieletnich  to młodzież znajdująca się pod dozorem kuratora. Sąd może także zastosować zakład wychowawczy wobec nieletnich w wieku do 13 lat lub wobec nieletnich od 13 do 17 lat w wypadku, gdy popełnili czyn sprzeczny z prawem bez rozeznania albo wówczas, gdy sąd uzna umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym za niewskazane. W zakładzie poprawczym umieszcza się bowiem nieletnich wykazujących najwyższy stopień wykolejenia, a mają oni tam przebywać do 21 roku życia, choć mogą być zwolnieni wcześniej, zależnie od postępów resocjalizacji (podobnie jak w przypadku resocjalizacji w zakładzie wychowawczym) i oddani pod opiekę kuratora sądowego. Identycznie jak w zakładzie wychowawczym, wychowanków zakładu poprawczego kieruje się do internatowych grup wychowawczych i do klas szkoły działającej przy zakładzie, a ewentualnie do warsztatów przyzakładowych. Niektórzy wychowankowie zakładów poprawczych są kierowani do tzw. grup półwolnościowych, stanowiących ekspozytury określonych zakładów poprawczych. Mieszkają oni w hotelu robotniczym pod opieką wychowawcy i pracując w fabryce uczą się różnych zawodów.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!