Funkcje instrumentalne dotyczące młodocianych

Młodocianych, którzy z racji popełnienia przestępstwa są kierowani do resocjalizujących układów wychowawczych, w Polsce sąd kieruje do jednego z trzech typów zakładów karnych (zinstytucjonalizowanych układów wychowawczych), a mianowicie; 1) do oddziałów dla młodocianych w zakładach karnych dla dorosłych, 2) do określonych ośrodków pracy więźniów, gdzie przebywają razem z dorosłymi, 3) do wyodrębnionych zakładów karnych dla młodocianych. W zakładzie karnym dla młodocianych, którego cechą charakterystyczną jest to, że skazany uczęszcza do szkoły albo w samym zakładzie albo poza nim, pozostaje on do końca okresu kary pozbawienia wolności wyznaczonej przez sąd. Nie może to trwać jednak dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, chyba że mimo ukończonych 25 lat jego dalsze pozostawanie w tym zakładzie byłoby wskazane ze względów wychowawczych. Przy kierowaniu więźniów do właściwych zakładów karnych, przeznaczonych dla danych grup i podgrup klasyfikacyjnych, uwzględnia się (na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 II 1966 r.) następujące zasady: „Więźniów kobiety kieruje się do zakładów karnych przeznaczonych dla kobiet; więźniów posiadających wyuczony zawód kieruje się, w miarę możliwości, do zakładu karnego, w którym istnieje możliwość zatrudnienia ich w tym zawodzie; więźniów nie posiadających podstawowego wykształcenia lub wyuczonego zawodu kieruje się, w miarę możliwości, do zakładu karnego, w którym prowadzone jest odpowiednie szkolenie; do ośrodków pracy więźniów z zatrudnieniem w rolnictwie kieruje się w pierwszej kolejności skazanych, którzy pracowali poprzednio w rolnictwie albo w zawodach związanych z rolnictwem”. Osobnicy, u których stwierdza się anomalie psychiczne po przebytych chorobach psychicznych, ciężkie nerwice na tle środowiskowym, psychopaci, oligofrenicy oraz nałogowi alkoholicy i narkomani wymagający odrębnego traktowania odbywają karę pozbawienia wolności w zakładach dla więźniów z zaburzeniami psychicznymi. W tego typu zakładach stosuje się odpowiednie środki oddziaływania leczniczo-wychowawczego, poprzedzonego badaniem diagnostycznym delikwenta, określającym rodzaj i stopień jego odchylenia od normy psychicznej. W zakładzie takim pracuje personel złożony ze specjalistów, a przede wszystkim psychologów, psychiatrów i pedagogów, zajmujących się pedagogiką specjalną.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!